Gå direkt till sidans innehåll

Frånvaroanmälan

Endast vårdnadshavare samt myndiga elever kan föranmäla frånvaro i Vklass genom att välja Anmäl frånvaro.

Frånvaroanmälan via Vklass

Vårdnadshavare anmäla frånvaro via Vklass.

Frånvaroanmälan går numera endast att göra med hjälp av Bank-id. Telefonsvarfunktionen är borttagen. Detta då eleverna själva tidigare kunde anmäla sin frånvaro genom att uppge förälderns personnummer.

ELEVER MED TILLFÄLLIGT PERSONNUMMER

För våra elever som saknar de fyra sista siffrorna i sitt personnummer gäller följande:

Kontaktperson, god man, familjehem (eller liknande extern kontakt) anmäler frånvaro för omyndig elev genom att mejla till:

narvaroadmin@jarfalla.se

 • Skriv elevens för och efternamn
 • Personnummer (de första sex siffrorna)
 • Datum och tid
 • Ange gärna anledning till frånvaron

Ansökan om inloggnings­uppgifter till Vklass
för familjehem/HVB-hem/god man

VI VÄRNAR OM VÅRA UNGDOMARS NÄRVARO

Från och med hösten 2017 följer Järfälla Gymnasium CSN:s rekommendation att genom en skarp policy kring frånvaro värna om våra ungdomars närvaro.

Vår övertygelse är att närvaro är en förutsättning för att våra elever ska uppnå fina studieresultat. I korthet går vår policy ut på att en ungdom kan vara oanmält frånvarande upp till 4% på en 30-dagarsperiod.

INDRAGET CSN VID 4% OANMÄLD FRÅNVARo

Om den oanmälda frånvaron överstiger den procentsatsen rapporteras ungdomen till CSN som ”ej heltidsstuderande”. Detta innebär att CSN stoppar utbetalningen av studiebidraget på 1250kr/månaden tills dess att elevens oanmälda frånvaro återigen ligger under 4%-gränsen. Då kan eleven återrapporteras som ”heltidsstuderande”.

HELA FAMILJEN DRABBAS!

Förutom att eleven drabbas genom att bli rapporterad till CSN, drabbas även elevens familj då utbetalning av t.ex flerbarnstillägg och hyresbidrag också stoppas. För ytterligare info se: www.csn.se Länk till annan webbplats.

Anmäld frånvaro över 25% per månad

Vårdnadshavare kan intyga frånvaron första månaden därefter krävs ett läkarintyg som styrker orsaken till den upprepade frånvaron.

Intyget skickas per mejl till: pernilla.wagenius.pilz@jarfalla.se

Policy och rutin för frånvarouppföljning

Bakgrund

För att säkerställa att alla elevers närvaro följs upp på ett så likvärdigt sätt som möjligt har skolan formulerat denna policy och arbetsgång.

Järfälla gymnasiums närvaropolicy

 1. Mätning görs av varje elevs sammanlagda frånvaro löpande på en period av 30 dagar. Mätperioderna kommuniceras på www.vklass.se
 2. Om den oanmälda frånvaron överstiger 4 % alternativt om den anmälda frånvaro överstiger 25% och ej heller kunnat intygas med läkarintyg eller liknande rapporteras eleven till CSN som ej heltidsstuderande. Eleven riskerar därmed att förlora sitt studiebidrag.
 3. När elevens oanmälda frånvaro minskat och återigen är lägre än 4 % på en 30-dagarsperiod (och eventuellt övrig anmäld frånvaro är styrkt) återrapporteras eleven till CSN som heltidsstuderande.
 4. Ogiltig frånvaro registreras för en elev vid oanmäld frånvaro, sen ankomst, passivitet under lektion samt vid ej inlämnade eller genomförda arbetsuppgifter.
 5. Vid upprepade frånvaroperioder under en termin, kan skolan komma att kräva in ett läkarintyg. Ifall intyg uteblir riskerar eleven att rapporteras till CSN.
 6. Återkommande, anmäld frånvaro första timmen på skoldagen uppmärksammas.
 7. Återrapportering sker när frånvaron understiger procentsatserna ovan. Eleven ansvarar för att kontaktar närvaroadministrationen för att återrapportering ska göras.

Förtydligande av begrepp

Skolfrånvaro innefattar anmäld frånvaro och oanmäld frånvaro:

 • I Vklass är giltig frånvaro = anmäld frånvaro.
 • I Vklass är ogiltig frånvaro = oanmäld frånvaro, exempelvis från enstaka lektioner, hela skoldagar och sena ankomster, passivitet under lektion samt vid ej inlämnade eller genomförda arbetsuppgifter.

Anmäld frånvaro innefattar:

 • Sjukanmälan.
  OBS! Efter en veckas frånvaro måste en kopia av ett läkarintyg lämnas till närvaroadministrationen (Pernilla Wagenius Pilz eller Samuel Westman).
 • Intyg som visar att eleven har varit på läkarbesök eller liknande.
 • På ett giltigt intyg framgår tydligt
  • skälet till att eleven inte är i skolan,
  • kontaktinformation till den som utfärdat intyget och
  • vilken tidsperiod intyget gäller för.

Mentors roll

Mentorer kontrollerar närvaron i Vklass för samtliga mentorselever minst en gång i veckan, exempelvis i samband med klassens mentorstid, och uppmärksammar de elever och vårdnadshavare som har frånvaro. Mentor säkerställer att minst en vårdnadshavare till eleven har registrerat ett mobilnummer och en aktuell e-postadress i Vklass.

Närvarocoach och närvaroadministrationens roll

I dialog med eleverna arbetar närvarocoacherna bland annat med att höja medvetenheten kring närvaron som en förutsättning för att nå goda studieresultat. Närvaroadministrationen ansvarar för det administrativa arbetet som följer närvaropolicyn och hanterar kontakten mot CSN.

Samuel Westman
Närvarocoach med fokus på relationsbygge
samuel.westman@jarfalla.se

Pernilla Wagenius Pilz
Elevsamordnare, närvarocoach
pernilla.wagenius.pilz@jarfalla.se