Gå direkt till sidans innehåll

Likabehandlingsplan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling vid Järfälla gymnasium

Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Det finns två lagar som skyddar vid kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan, 6 kapitlet skollagen och 3 kapitlet diskrimineringslagen.

Skolan ska arbeta förebyggande och främjande för att inom verksamheten motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett:

 • kön
 • könsöverskridande i identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Trakasserier eller kränkande behandling – när man behandlar människor illa

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Trakasserier är uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Ibland kan det vara svårt att urskilja om uppträdandet handlar om trakasserier eller kränkande behandling, men det spelar mindre roll. Skolans ansvar att utreda och åtgärda är det samma. Det är viktigt att alltid utgå från hur den som upplever att hen har blivit kränkt eller trakasserad känner och ta detta på allvar. Kränkande behandling kan vara:

 • fysisk – kroppslig (t ex att bli slagen eller knuffad)
 • verbal – när man säger något (t ex att bli hotad eller kallad hora, bög)
 • psykosocial (t ex att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning i texter och bilder genom sms, sociala medier, e-post, lappar, chat, klotter, elev som fotograferar elev utan tillåtelse etc.)

Mobbning - att någon eller några upprepade gånger är respektlös och elak mot person/personer.

Enstaka negativ handling - att betrakta som en konflikt och ska lösas med vanlig konflikthantering.

långsiktiga mål och insatser för det främjande arbetet

 • Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska hållas levande g
 • enom att årligen revideras och följas upp på skolan.
 • Mentorerna ansvarar för att eleverna får kännedom om planen i samband med skolstart. Varje mentor tar sedan kontinuerligt upp planen och andra värdegrundsfrågor med sin klass under mentorstid.
 • All personal ska utgå från ett likabehandlingsperspektiv och tydligt visa när gränsen för ett oacceptabelt beteende har passerats. Personalen har en samsyn kring reglerna.
 • Vid oro för det psykosociala klimatet i klasser eller elevgrupper kartlägger elevhälsan tillsammans med mentor, undervisande lärare samt ansvarig skolledare situationen. Utifrån kartläggningen beslutas om insatser samt uppföljning.
 • Likabehandlings- och värdegrundsfrågor diskuteras kontinuerligt i exempelvis programlag, klassråd, elevråd och under mentorstid.
 • Rektor ansvarar för att likabehandlingen implementeras och efterlevs i verksamheten.

Kartläggning av situationen på Järfälla gymnasium

Varje år genomför elevhälsan i samband med hälsosamtalet en enkätundersökning med förstaårselever i skolan. Elevhälsan sammanställer och för utfallet vidare till skolledning och personal.

Andraårseleverna besvarar en länsövergripande enkät, den s k ”årskurs 2-enkäten” som bland annat berör trivsel- och trygghetsfrågor. Enkäten följs upp vid gruppsamtal med elever programvis.

Utifrån resultaten i kartläggningen identifieras förbättringsområden och formulerade mål inför kommande års plan.

Rutiner för akuta och uppföljande åtgärder avseende kränkningar eller trakasserier mot elever och hur dessa ska dokumenteras

 • Personal som får kännedom om eller misstänker att en elev utsätts för diskriminering eller kränkande behandling anmäler detta till elevhälsa, mentor eller närmaste skolledare samt till rektor. Anmälan dokumenteras.
 • Elevhälsan har samtal med den utsatta eleven för att kartlägga elevens upplevelse av kränkningar eller trakasserier. Vid behov deltar två representanter från elevhälsan/skolledningen. Samtalet dokumenteras.
 • Vid behov och efter den utsatta elevens godkännande kan Trygghetsgruppen informeras med syfte att erbjuda eleven stöd.
 • Elevhälsan kommunicerar fortlöpande med biträdande rektor samt håller rektor underrättad om händelseförloppet.
 • Efter godkännande från eleven har elevhälsan samtal med den eller dem som eleven upplever har trakasserat eller utövat kränkningen. Samtalet dokumenteras.
 • Elevhälsan informerar vårdnadshavare till omyndig elev.
 • Elev som kränker eller trakasserar annan elev eller personal riskerar disciplinär eller annan särskild åtgärd som står i proportion till sitt syfte och övriga omständigheter, t ex skriftlig varning, polisanmälan eller orosanmälan till socialtjänsten. Rektor ansvarar för detta.
 • Om skolans personal misstänks kränka eller trakassera elev anmäls detta till rektor som ansvarar för att de inblandade kallas till enskilda samtal. Arbetsrättsliga regler tillämpas. Rektor ansvarar för att skolans ledningsgrupp följer upp och att beslutade åtgärder genomförs.
 • Rektor ansvarar för att huvudman informeras om allvarliga tillbud.

Rutiner för akuta och uppföljande åtgärder avseende kränkningar eller trakasserier mot personal och hur dessa ska dokumenteras

 • Personal som upplever sig själv utsatt eller att annan personal utsätts för diskriminering eller kränkande behandling anmäler detta till närmaste skolledare. Anmälan dokumenteras.
 • Skolledningen har kartläggande samtal med den som upplever sig utsatt. Vid behov deltar två representanter från skolledningen och eventuell facklig företrädare. Samtalet dokumenteras.
 • Elev som kränker eller trakasserar personal riskerar disciplinär eller annan särskild åtgärd som står i proportion till sitt syfte och övriga omständigheter, t ex skriftlig varning, polisanmälan eller orosanmälan till socialtjänsten. Rektor ansvarar för detta.
 • Om personal misstänks för kränkningar eller trakasserier anmäls detta till rektor som ansvarar för att de inblandade kallas till enskilda samtal. Arbetsrättsliga regler tillämpas. Rektor ansvarar för att skolans ledningsgrupp följer upp och att beslutade åtgärder genomförs.
 • Rektor ansvarar för att huvudman informeras om allvarliga tillbud.

Beskrivning av hur planen framtagits

Resultat från enkäterna samt lagstöd utgör grund för den plan som sedan diskuteras under mentorstid och i klassråd. Synpunkter som framkommit under diskussionerna utgör grund för planens innehåll. Planen revideras årligen i samråd med elevråd, Trygghetsgruppen, elevhälsa och personal.